ครม. เคาะเพิ่มวงเงิน 500 บาท นาน 3 เดือน ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. เคาะเพิ่มวงเงิน 500 บาท นาน 3 เดือน ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งานนี้มีเฮ เพราะทาง ครม. หรือคณะรัฐมนตรี  ได้สรุป ลงความเห็นจะ เพิ่มเงินให้คนละ 500 บาท นานถึง 3 เดือน

จากกรณี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 2.โครงการคนละครึ่ง

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ โดยโครงการฯ จะเป็นการช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นวงเงินรวม 21,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีบัตรฯ สามารถดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ได้ และส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และมีความเปราะบางทางด้านทรัพย์สินและหนี้สิน อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ

ครม. เคาะเพิ่มวงเงิน 500 บาท นาน 3 เดือน ให้ผู้ที่ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่ง จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 81,000 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปยังปี 2564.

สำหรับรายละเอียดที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลัง นำทั้ง 2 โครงการ คือ โคลงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มวงเงินในบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำเสนอให้ ครม. พิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

 1. เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนในวันที่ 1 ตุลาคม
 2. โครงการคนละครึ่ง จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม ประชาชนที่มีสิทธิลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขณะที่โครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือ บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 21,000 ล้านบาท จำนวน 14 ล้านคน คนละ 1,500 บาท โดยเพิ่มคนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยเริ่มโอนเงินเข้าบัตรให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวสัดิการรัฐ โดยจะโอนเงินเพิ่มงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 งวดที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน และงวดที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม

กลุ่มที่ 1

 • ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
 • จำนวน 3.6 ล้านราย
 • ได้รับปกติ 300 บาท/เดือน
 • ปรับใหม่เป็น 800 บาท/เดือน ( รับเงินเพิ่ม 500 บาท ถึง ธันวาคม )

กลุ่มที่ 2

 • ผู้มีรายได้ 30,000 บาท – 100,000 บาท/ปี
 • จำนวน 10.3 ล้านราย
 • ได้รับปกติ 200 บาท/เดือน
 • ปรับใหม่เป็น 700 บาท/เดือน (เพิ่มเงิน 500 บาท ถึงธันวาคม )

สิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน พบว่าในเดือนกันยายนนี้ ยังคงงได้รับสิทธิพิเศษต่างๆอยู่ รวม 7 รายการ ดังนี้

1. เงินซื้อสินค้า อุปโภค-บริโภค 200-300 บาท รับทุกเดือน แต่ไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้

2. ค่าโดยสารรถสาธารณะ รถเมล์ – รถไฟฟ้า 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาท รับทุกเดือน แต่ไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท รับเงินทุกๆ 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

4. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50 บาท ถึง 100 บาท รับเงินทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี)

หลักเกณฑ์สำคัญสำหรัเงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท แบ่งเป็น

 • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ต้องเป็นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ดังนี้
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาท/ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

5. คืน VAT 5% ไม่เกิน 500 บาททุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 กดเงินสดออกมาใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนก่อนหน้า)

6. มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟฟ้า ไม่เกินเดือนละ 230 บาทต่อครอบครัว

7. ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว

สำหรับมาตรการช่วยเหลอค่าน้ำ และค่าไฟฟ้านั้น ล่าสุดรัฐบาลได้ขยายมาตรการ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 1 ปี โดยช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไปในอัตราที่กำหนด)

เช่นเดียวกันกับมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน ให้สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะครัวเรื่อนที่ใช้น้ำในอัตราที่กำหนด)

เกมสล็อตมาใหม่ HYPER BURST พลังแฝงของภูเขาไฟไดรฟ์การดำเนินการในไฮเปอร์ Burst จากการเล่นเกม Yggdrasil ด้วยคุณสมบัติที่คล่องตัว Hyper Burst ยังคงสามารถดึงตัวปรับแต่งได้ทุกประเภทเมื่อการหายใจกำลังทำสิ่งนั้น

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : Mega Fire Blaze Jackpots: Legacy Of The Tiger

Author: pavayakoti